Algemene verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN G.D.I. nv

Artikel 1
Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen bij de verkoper verkocht en aanvaard. De levering gebeurt hetzij door de goederen rechtstreeks te overhandigen aan de koper, hetzij door de afgifte van de goederen aan een expediteur of vervoerder in de gebouwen van de verkoper. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco worden verzonden.

Artikel 2
De goederen zijn op de zetel van de verkoper betaalbaar. De betaling per overschrijving, per wissel of op een andere wijze kan niet aanzien worden als een verzaking aan deze voorwaarden en houdt geen schuldvernieuwing in.

Artikel 3
Klachten inzake verborgen gebreken zijn enkel ontvankelijk indien zij per aangetekende brief binnen een termijn van 1 maand na de levering worden geuit. Klachten inzake zichtbare gebreken, schade tijdens transport en gebreken die betrekking hebben op de geleverde hoeveelheden, zijn niet meer ontvankelijk 24 uur na de levering. Gelieve foto’s van het pakket, van de schade mee te sturen met de klacht. Goederen worden geacht aanvaard te zijn 24 uur na levering.

Artikel 4
De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van zijn verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, enz. Overmacht schorst de leveringstermijn en geeft de koper in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

Artikel 5
De betalingen geschieden contant en zonder korting. Tijdens de uitvoering van een order mag de verkoper altijd waarborgen eisen om de betaling te vrijwaren. Indien de koper de gevraagde waarborgen niet kan verschaffen, behoudt de verkoper zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die hij noodzakelijk acht om zijn belangen veilig te stellen. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar opbrengen. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag zonder gegronde reden, zal het nog openstaande saldo na vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 123,95 EURO en een maximum van 1.859,20 EURO, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 6
Prijsoffertes steunen steeds op de voorafgaandelijk meegedeelde informatie aangaande de bewerking, kwaliteit enz. van de goederen. Indien mocht blijken dat bepaalde gegevens niet werden meegedeeld, heeft de verkoper het recht om de bijkomende kosten in rekening te brengen.

Artikel 7
De verbintenissen die de verkoper heeft aangegaan, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van zijnentwege. De koper verbindt zich echter geldig door mondelinge bestelling. Het meedelen van prijzen, tarieven, leveringstermijnen en verkoopsvoorwaarden houdt geen verbintenis in hoofde van de verkoper in, zolang deze niet uitdrukkelijk bevestigd werden.

Artikel 8
De koper dient een bestelling af te halen binnen de contractueel voorziene leveringstermijn en volgens de overeengekomen hoeveelheden.
De contractuele leveringstermijn wordt, behoudens een uitdrukkelijk en andersluidend beding, slechts bij benadering gegeven en bindt de verkoper niet. Een eventuele vertraging kan nooit tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding aanleiding geven.

Artikel 9
Elke overeenkomst moet als een geheel worden aanzien, zelfs indien voor bepaalde goederen bijzondere leveringsdata zijn bepaald.

Artikel 10
Ingeval van niet-conforme levering of ingeval van een ontvankelijke en gegronde klacht inzake verborgen gebreken kan de verkoper hoogstens verplicht worden de geweigerde goederen op zijn kosten door andere te vervangen. De verkoper kan in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan hem enig andere sanctie worden opgelegd.

Artikel 11
Alle geschillen tussen de verkoper en de koper zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbank van koophandel te Gent, de rechtbank van eerste aanleg te Brugge of door het Vredegerecht te Oostende. Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de Eenvormige Wetten van 1 juli 1964 inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken.

Artikel 12
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, te verwerken of te vervreemden, zolang zij eigendom blijven van de verkoper.

Artikel 13
Van zodra de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kan de verkoper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling hetzij zijn verbintenissen opschorten, hetzij de overeenkomst ontbinden. Het volstaat hiervan per aangetekende brief kennis te geven aan de koper.

Artikel 14
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de contractpartijen. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper. Ingeval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden, primeert steeds de Nederlandse tekst.